Equal Access for All! / Jednak pristup za sve!

ICVA in partnership with association “Ja bih u EU” and funded by the European Union is implementing a project (2020/2021) aimed to elevate the accessibility level of media contents and services to persons with disabilities contributing to realisation of their human rights.

The project is based on previously undertaken research of PWD and media needs and capacities, legal framework and practices, and initiated dialogue with relevant stakeholders.

Objectives of the project are:

  • to develop Equal Access Hub as a permanent tool for building capacities of media services to create and place accessible media contents in cooperation with persons with disabilities;
  • to mount informational and educational media and advocacy campaign for improved policies and practices reaching wide audience.

_______________________________________________________________________________

ICVA u partnerstvu sa udruženjem „Ja bih u EU“ provodi projekat finansiran od strane Evropske unije (2020/2021) sa ciljem podizanja nivoa pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom doprinoseći realizaciji njihovih ljudskih prava.

Projekat je zasnovan na prethodno provedenom istraživanju potreba i kapaciteta osoba sa invaliditetom i medija, istraživanju zakonskog okvira i prakse i iniciranom dijalogu sa nosiocima dužnosti u ovoj oblasti.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostaviti Centar za jednak pristup (Equall Access Hub) – mehanizam za jačanje kapaciteta medijskih servisa i kuća u proizvodnji i plasiranju pristupačnih medijskih sadržaja kroz stalnu saradnju sa osobama sa invaliditetom;
  • Pokrenuti informativnu medijsku i zagovaračku kampanju za unaprjeđenje zakonskog okvira i prakse.

JAVNI POZIV ZA podnošenje ponuda za angažman stručnjaka za komunikacije (Communication Expert)