Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju poštivanja ljudskih prava u okviru politika razvoja (2003-2004)

Ljudska prava: Neka ljudska prava budu realnost

Sadržaj projekta:

Glavni cilj projekta je omogućiti i osposobiti aktere civilnog društva za aktivno i trajno učešće u nadgledanju implementacije politika vlasti i poštivanja ljudskih prava u četiri sektora razvoja – socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje i zaštita okoliša.

Projektne aktivnosti, kroz sedam mjeseci implementacije (oktobar 2003-maj 2004) će sadržavati: formiranje devetočlane radne grupe “Ekspertna grupa za ljudska prava”  (predstavnici vladinih i nevladinih organizacija koji se bave pitanjima ljudskih prava, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i zaštite okoliša); razvoj indikatora baziranih na ljudskim pravima, obuku u vještini monitoringa, izradu vodiča za monitoring; pro-aktivno zagovaranje i aktivni dijalog između organizacija civilnog društva  i državnih ustanova.

Rezultati projekta:

  • Razvijeni idikatori zasnovani na ljudskim pravima za četiri glavna sektora društvenog razvoja (socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje, zaštita okoliša);
  • Povećan kapacitet domaćih  NVO da efikasno vrše nadgledanje nacionalnih politika.