Mapiranje diskriminacije u BiH

Zagovaranje

Period implementacije: 01.07.2012.- 31.12.2013.

Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH

Anti-diskriminacijeki program Fonda otvoreno društvo BiH, okuplja partnerske organizacije s područja cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine podijeljene u četiri tima posvećena ključnim aktivnostima u domenu borbe protiv diskriminacije: monitoring, dokumentiranje i izvještavanje, strateško parničenje, analiza politika i zagovaranje.

Monitoring/mapiranje diskriminacije u BiH je segment koji podrazumijeva uočavanje i evidentiranje pojavnih oblika diskriminacije, izradu edukativnih materijala za približavanje pojma diskriminacije grupama najčešće izloženih diskriminaciji, implementaciju treninga za posebno ugrožene grupe, kao i za javno-servisne insitucije u cilju poboljšanja praksi i bolje zaštite korisnika i uposlenih od diskriminacije. Više informacija o antidiskriminacijskom programu Fonda otvoreno društvo BiH možete pronaći na web stranici www.diskriminacija.ba.  ICVA, u segmentu mapiranja diskriminacije, sarađuje sa partnerima:Prava za sve, Sarajevo;  Centar za ljudska prava, Mostar; Forum građana, Tuzla.