Podrška nevladinim organizacijama u nadgledanju i utjecanju na politike vlasti 2005 –2006

Projekat  razvija sposobnosti NVO da zagovaraju specifična sektoralna pitanja kroz uspostavljene mehanizme za dijalog NVO (sektralne grupe nevladinih organizacija) i razvija mehanizme dijaloga sa vlastima. Model monitoringa iniciran i koordiniran od strane ICVA, uz aktivno učešće 40-tak nevladinih organizacija predstavlja novo iskustvo za nevladin sektor, ali i za vlasti u BiH u donošenju i praćenju primjene strateških dokumenata. Proces podrške nevladinim organizacijama NVO za učešće u donošenju odluka i utjecanju na politike vlasti finansiraju Evropska unija (sa fokusom na sektor okoliša) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (sa fokusom na sektor socijalne zaštite i sektor obrazovanja), kroz dva projekta:

Koordinirana akcija nevladinih organizacija u monitoringu i utjecanju na politike iz oblasti okoliša

Finansiran od strane Evropske unije

Osnovni cilj projekta je unaprijediti učešće nevladinih organizacija  angažovanim u oblasti okoliša u razvoju, implementaciji i monitoringu politika okoliša u BiH.

Glavne aktivnosti u periodu od 12 mjeseci (septembar 2005 – septembar 2006) uključuju:

 • Podršku u radu ‘radne grupe NVO za monitoring i zagovaranje u oblasti okoliša’;
 • Monitoring politika i aktivnosti,  izdavanje izvještaja monitoringa NVO o stanju u okolišu;
 • dijalog između NVO i institucija vlasti i komunikaciju NVO sa medijima.

Rezultati:

 • Unaprijeđeno koordinirano učešće nevladinih organizacija u razvoju, implementaciji i monitoringu politika i mjera u oblasti okoliša;
 • Ubrzan proces donošenja i implementacije neophodnog zakonskog okvira u okolišu (šest okolinskih zakona i podzakonskih akata zacrtanih u Razvojnoj strategiji BiH);
 • Jačanje odgovornosti struktura vlasti, odgovornih za implementaciju neophodnih mjera i aktivnosti (prema Razvojnoj strategiji BiH i drugim relevantnim dokumentima);
 • Jačanje javne svijesti o kritičnim pitanjima vezanim za okoliš i o odgovornosti vlasti za njihovo rješavanje;
 • Kvalitetnije politike za zaštitu okoliša i njihova pravovremena implementacija u praksi;

 

Podrška nevladinim organizacijama u implementaciji i monitoringu politika socijalne zaštite i obrazovanja u okviru Strategije za smanjenje siromaštva/Srednjoročne razvojne strategije BiH 

Finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju

Primarni cilj ovog projekta je obezbijediti nezavisni monitoring Strategije za smanjenje siromaštva/Srednjoročne razvojne strategije od strane nevladinih organizacija sa fokusom na utjecaj na politike i mjere u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite, ali i na jačanje odgovornosti struktura vlasti za dosljednu i pravovremenu implementaciju zacrtanih mjera, uz poštivanje ljudskih prava u svakom od sektora.

Glavne aktivnosti ukljuèuju izdavanje izvještaja monitoringa o stanju u socijalnoj zaštiti i obrazovanju;  zagovaranje i dijalog između NVO i institucija vlasti (Jedinica za monitoring i evaluaciju Razvojne strategije, ministarstva, održavanje javnih saslušanja i konferencije trening nevladinih organizacija za rad sa medijima.

Rezultati:

 • Unaprijeđena koordinacija  nevladinih organizacija i kapaciteti za nezavisni monitoring, za rad sa medijima i za konstruktivan dijalog sa Parlamentom u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite, sa 10 do 12 NVO u svakoj oblasti;
 • Ubrzan proces implementacije Srednjoroène razvojne strategije uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite;
 • Osigurano učešće NVO u procesima odlučivanja u utjecanju na sektoralne politike kroz dijalog sa Jedinicom za monitoring i implemenaciju Razvojne strategije;
 • Uključena javnost u  ključne probleme oba sektora (obrazovanje, socijalna zaštita) kroz predstavljanje NVO izvještaja u medijima.