Do zdravstvene zaštite za sve!

Zagovaranje

Zagovaranje zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima.

Period implementacije: 01.01.2014. – 31.12.2015.

Finansirano: Fond otvoreno društvo BiH

Projekat zagovaranja zdravstvene zaštite za sve na entitetskom i lokalnim nivoima vlasti u 2015. godini se provodi u saradnji sa organizacijama Sunce nam je zajedničko, Trebinje; Koordinacioni odbor invalida RS, Banja Luka; Zemlja djece, Tuzla; Vedri osmijeh, Mostar i naslanja se na urađena istraživanja i analize unutar zdravstvenog sektora u BiH u 2014, koje su obuhvatile:

  • Analizu sistema zdravstvenog osiguranja u evropskim zemljama i zemljama u okruženju;
  • Analizu cijena zdravstvenih usluga u privatnim i javnim ustanovama u BiH;
  • Analizu primjene zakona i odluka u oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja u FBiH;
  • Analizu priliva i odliva sredstava u zavode zdravstvenog osiguranja;
  • Istraživanje mogućnosti ušteda u tenderskim nabavkama lijekova u FBiH.

Zagovaranje za rješavanje dijela identificiranih problema u urađenim istraživanjima se fokusira na dostupnost i osiguranje stomatološke zaštite za osobe sa mentalnim invaliditetom; omogućavanje korištenja zdravstvene usluge u geografski najbližoj zdravstvenoj ustanovi, dosljednu primjenu zakona na kantonalnom nivou vlasti  i učešće nevladinih organizacija pri donošenju novih zakona u zdravstvenom sektoru.