Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Zajednička akcija NVO i sindikata u promociji socijalnih prava u BiH (novembar 2008 – juli 2010)

Glavni ciljevi projekta su:

  1. uskladiti zakonodavstvo u oblasti socijalnih i ekonomskih prava u BiH sa međunarodnim standardima, prvenstveno Evropskom socijalnom poveljom, osiguravajući bolju zakonsku i praktičnu zaštitu osjetljivih grupa u BiH, i
  2. ojačati kapacitete nevladinih organizacija i organizacija sindikata u zajedničkim akcijama zagovaranja.

Glavne aktivnosti :

Uspostaviti grupu/koaliciju od 20-tak nevladinih organizacija, sindikata, i stručnjaka iz oblasti ljudskih prava; uraditi kao analizu stanja u oblasti socijalnh i ekonomskih prava u BiH i dati zajedničke  preporuke za usaglašavanje postojećih  zakona i praksi sa Evropskom socijalnom poveljom; zagovarati primjenu Povelje prema vlastima.

Rezultati :

  • Povećani kapaciteti nevladinih organizacija i sindikata u monitoringu i poduzimanju zajedničkih akcija zagovaranja za zakonodavne promjene u socijalnom sektoru ;
  • Unaprijeđena odgovornost tijela vlasti u  usaglašavanju BH zakonodavstva u skladu sa preuzetim međunarodniom obavezama ;

Napredak u realizaciji socijalnih i ekonomskih prava osjetljivih grupa građana u praksi, a naročito žena.