Sjednica Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH

Juče, 22. februara/veljače, u zgradi Parlamenta F BiH održan je sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnica mreže NVO-a iz zdravstvenog sektora, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda (vidite u prilogu) je bilo predstavljanje Izvještaja o stanju zdravstva u BiH (više analiza urađenih 2014 i 2015. godine) sa fokusom na primjeni federalnih propisa na kantonalnom nivou, odnosno nesprovodjenje federalne Odluke o participaciji na kantonalnom nivou (u četri kantona kategorije oslobođene participacije, plaćaju tu participaciju), kao i vremenski rok (30-60 dana) kod prijave na Biro za zapošljavenje koji je limitirajući faktor za dobijanje prava na zdravstvenu zaštitu preko Biroa za zapošljavanje.

Iako se, kroz diskusiju, neki od članova i članica Odbora za zdravstvo nisu, u svemu, slagali sa nama po pitanju stava kantona u nesprovođenju federalnih odluka i propisa, dobra vijest je da će Odbor podržati naše učešće u konsultacijama u izradi zakona vezano za sektor zdravstva, kao i prijedlog da učestvujemo na tematskoj sjednici Parlamenta F BiH vezano za sektor zdravstva.

Sjednica Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH 22 feb 2016 a