Jednak pristup, jednake mogućnosti!

Živimo u vremenu u kojem televizija, web stranice, mobilna telefonija i hitne službe moraju biti u stanju komunicirati sa svim korisnicima usluga, uključujući slijepe i slabovidne i gluhe i nagluhe osobe. Na to nas obavezuju i ratificirani međunarodni dokumenti i domaće zakonodavstvo. Primarna odgovornost je na pružaocima usluga i servisa, zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti, regulatorima u oblasti komunikacija, ali i na cijelokupnom drustvu.

https://youtu.be/9f_1AaOKfu8